Stödgruppen

Stödgruppen
Stödgruppen träffas regelbundet varje vecka och har ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv på skolans verksamhet och organisation. Gruppen arbetar generellt med frågor som handlar om likabehandling samt konkret med ärenden kring diskriminering och kränkningar. Alla insatser som görs i ärenden dokumenteras av Stödgruppen.

Här kan du läsa om skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete:

Kort plan mot diskriminering-kränkande behandling 2019.pdf (DOCX, 276 KB)

I Stödgruppen ingår:
Helena Ek, Kompis- och fritidsansvarig år F-3 
Pia Ericsson, förskollärare Liljeforsspåret
Camilla Sund Palmred, lärare Reggio Emilia-spåret
Hanna Leijonhufvud, lärare år 4-5
Karin Molin, bitr. rektor
Suzan Murman Svahn, skolpsykolog
Therese Mahlberg, kurator
Daniel Brander, skolsköterska

Kompis
På Liljeforsskolan anser vi att det är viktigt att eleverna själva är delaktiga i att skapa en god atmosfär på skolan. För att åstadkomma detta arbetar vi bland annat med relationsfrämjande övningar i alla klasser en gång i veckan. Detta tillfälle kallar vi Kompis. All pedagogisk personal är med när klasserna arbetar med Kompis.

På skolan finns personal som har uppdraget att vara resursperson när det gäller vårt arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Det är Helena Ek.

Raster
Ett väl fungerande rastvärdssystem är viktigt för att skapa en trygg miljö på skolan. På skolan har vi arbetat fram gemensamma regler för rastaktiviteter tillsammans med alla elever.

Vi har också en rastvärdsbeskrivning. Den finns i miniformat på nyckelband som vikarier och andra tillfälliga rastvärdar kan använda sig av. Alla rastvärdar har alltid reflexväst på sig så att de syns ordentligt ute på skolgården.

Här kan du läsa våra trivselregler och vad skollagen säger om trygghet och studiero:
Regler 2019.pdf (PDF, 331 KB)

Kränkningsanmälan
I Skollagen står det att om personal på skolan får veta att en elev tycker sig ha blivit utsatt för kränkande behandling, måste den personalen anmäla händelsen till rektor.
När rektor får veta att en elev tycker att han eller hon har blivit utsatt för kränkande behandling, måste rektorn anmäla det till huvudmannen. Rektorn ska utreda händelsen och planera för hur skolan ska se till att det inte händer igen.
Information om kränkande behandling 2019.pdf (DOCX, 41 KB)

Information om kränkande behandling arabiska 19.pdf (PDF, 216 KB)

 

Information om kränkande behandling engelska -19.pdf (DOCX, 40 KB)

Uppdaterad: