Rektorns sida

Sedan januari 2015 är jag, Stina Hultén rektor på Liljeforsskolan.
Jag har en bred och djup kompetens från olika skolformer, då jag arbetat på förskola, grundskola och i gymnasieskolan, samt med elever i behov av särskilt stöd. I dessa skolformer har jag arbetat som lärare, specialpedagog, rektor och biträdande förskolechef. Min grundutbildning är språklärare och SO-lärare, och i min vidareutbildning har jag skrivit en magister i specialpedagogik och en master i utbildningsvetenskap.

För att trivas och känna motivation tycker jag att det är viktigt med ett positivt och öppet klimat. Skolan ska vara ett forum där alla kan växa, utvecklas och lära. Jag önskar att skolan ska vara en plats där alla blir respekterade och där allas kompetenser tas till vara på. Där man ser individen såväl som gruppen som en styrka. Att eleven är i fokus och att dennes intressen och välmående sätts i först, samt att alla inom skolan vill och kan lära, utvecklas och växa är en röd tråd i mitt arbete.

Min vision är att alla som vistas på skolan ska trivas, känna sig trygga, se positivt på sig själva, sin förmåga och sin framtid. Då man känner detta ger det de bästa möjligheterna för lärande och utveckling så att eleverna når de nationella målen. Detta är även grunden för det livslånga lärandet och alla barns framtida välbefinnande.

Liljeforsskolan är en fantastiskt rolig, intressant och lärorik skola att arbeta på. På skolan är det ambitiösa lärare och pedagoger som drivs av ständig nyfikenhet, lärande och att tillsammans med eleverna utvecklas och lära. Mina motton är – ALLA KAN utifrån sina egna förutsättningar och att LIKA är OLIKA dvs alla behöver olika stöd, resurser och utmaningar för att utvecklas och lära. Utifrån detta driver jag det systematiska kvalitetsarbetet på skolan.

Uppdaterad: