Elevhälsa

Elevhälsa är ett område där medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser ingår. Elevhälsan arbetar hälsofrämjande och förebyggande för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Fokus ligger på att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla elever.

I skolans elevhälsoteam ingår rektor, biträdande rektor, specialpedagoger, kurator, psykolog, skolsköterska och logoped. Teamet träffar varje klasslag två gånger per termin utifrån en samtalsmodell (NÖHRA). Teamet har även tid avsatt för att arbeta med övergripande elevhälsofrågor och utveckling av elevhälsan.

Liljeforsskolans Elevhälsoplan 19/20.pdf (PDF, 406 KB)

Under våren blev hela Elevhälsoteamet hbtq-certifierat. Här kan du läsa mer om vad det betyder, www.uppsala.se/hbtq

regnbågsflagga

Uppdaterad: