Elevhälsa

Elevhälsa är ett område där medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser ingår. Arbetet ska i första hand vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning. Fokus ska ligga på att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för alla elever.

I skolans elevhälsoteam ingår skolsköterska, skolpsykolog, kurator, specialpedagog och rektor. Teamet träffas varje vecka och följer upp insatser kring elever och arbetar övergripande med elevhälsofrågor.

Liljeforsskolans Elevhälsoplan 170228.pdf

2 mars 2017